TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500

  -  
Mẫu 2.1.3.a: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 NHÀ ĐẦU TƯSố:  ………….

Bạn đang xem: Tờ trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
*

….........., ngày…... tháng ….. năm 20…

TỜ TRÌNHPhê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500Dự án:

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 29 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ văn Quyết định số…../QĐ-CNCHL ngày … tháng… năm… của Ban quản lý Khu CNC Hoà Lạc về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án…..;

Các căn cứ khác có liên quan.......................................................;

(Tên đơn vị) trình thẩm định và phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500với nội dung như sau:

I. Thông tin chung Đồ án: Tên Đồ án: .......................Địa điểm quy hoạch:………………………………Quy mô diện tích đất:……………………………….Đơn vị lập Đồ án: ……. II. Các nội dung chính của Đồ án: Phạm vi ranh giới:Tính chất khu vực lập quy hoạch:Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:Các yêu cầu về kiến trúc cảnh quan: Các chỉ tiêu và tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:Danh mục và công năng của các công trình xây dựng:Đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng đến các dự án lân cận: ĐƠN VỊ TRÌNH

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu ).

Mẫu 2.1.3.b: Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆBAN QUẢN LÝKHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Số : /QĐ- CNCHL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 20..
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng …….. thuộc ……. Khu công nghệ cao Hòa Lạc
*

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 29 tháng 6 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số .........../QĐ-CNCHL ngày .............. của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ................ thuộc Khu Công nghệ cao Hoà Lạc;

- Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số ............ngày .............. của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc cấp cho ............... thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng ...........;

- Căn cứ Quyết định số .........../QĐ-CNCHL ngày .............. của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án……;

- Căn cứ Tờ trình số.............. ngày.......... của ............... về việc đề nghị phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Dự án................ kèm theo hồ sơ do ........... lập tháng .........;

- Căn cứ Công văn số ......./CNCHL-QHXDMT ngày ........... của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc về việc thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng .............. thuộc ....................., Khu công nghệ cao Hoà Lạc;

- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng công trình của ..................... thuộc Khu .................., Khu công nghệ cao Hoà Lạc với các nội dung chính như sau (kèm theo hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết):I. Thông tin chung Đồ án: Tên Đồ án: .......................Địa điểm quy hoạch:………………………………Quy mô diện tích đất:……………………………….Đơn vị lập Đồ án: ……. II. Các nội dung chính của Đồ án:

1. Phạm vi, ranh giới và quy mô khu vực lập quy hoạch chi tiết:

2. Tính chất của khu vực lập quy hoạch chi tiết:

3. Mục tiêu của quy hoạch chi tiết:

4. Các chỉ tiêu cơ bản về dân số, đất đai, xã hội và hạ tầng kỹ thuật

5. Cơ cấu sử dụng đất:

6. Các chỉ tiêu sử dụng đất

7. Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị cho từng lô đất

8. Nguồn cung cấp và các giải pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đến từng lô đất

9. Giải pháp bảo vệ môi trường

10. Những hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực để thực hiện

11. Danh mục các công trình xây dựng trong khu vực quy hoạch

12. Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết:Điều 2: Giám đốc các Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường, Ban Hỗ trợ đầu tư, Nhà đầu tư và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lãnh đạo Ban (để chỉ đạo);

- Lưu VT, QHXDMT.

TRƯỞNG BAN(ký tên và đóng dấu)
PHỤ LỤC 2.2: THỦ TỤC CHẤP THUẬN THIẾT KẾ CƠ SỞI. Phạm vi áp dụng:

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình.

II. Thành phần, số lượng, địa điểm nộp hồ sơ:1. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị chấp thuận thiết kế cơ sở dự án của Nhà đầu tư (Mẫu 2.2.a)

- Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung thiết kế.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ gốc3. Địa điểm nộp hồ sơ:Ban Quản lý Khu CNC Hoà LạcIII. Thời gian giải quyết thủ tục: Đối với dự án nhóm A: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐối với dự án nhóm B: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối với dự án nhóm C: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Thời gian giải quyết thủ tục không bao gồm thời gian Nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Thiết kế cơ sở.IV. Cơ quan giải quyết thủ tục: Ban Quản lý Khu CNC Hoà LạcV. Kết quả thực hiện thủ tục: Vănbản chấp thuận thiết kế cơ sở của Ban quản lý (Mẫu 2.2.b)VI. Lệ phí: khôngVII. Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng (Điều 3, Điều 35, Điều 37)

*

….........., ngày…... tháng ….. năm 20…

Kính gửi: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

C¸c c¨n cø kh¸c cã liªn quan..................

- Lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh:

- Thuéc dù ¸n:

- §¬n vÞ lËp thiÕt kÕ c¬ së :

CHỦ ĐẦU TƯ

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu ). Mẫu 2.2.b: Văn bản chấp thuận Thiết kế chấp thuận thiết kế cơ sở

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆBAN QUẢN LÝ

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Số : /CNCHL-QHXDMT

V/v chấp thuận Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 20..
Kính gửi: (Nhà đầu tư)

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Quyết định …… của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ … Khu… thuộc Khu Công nghệ cao Hoà Lạc;

Căn cứ các văn bản liên quan …….

Xét đề nghị của Chủ đầu tư tại …….về việc đề nghị chấp thuận Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình ....... ;

Sau khi xem xét, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc chấp thuận phương án thiết kế cơ sở Dự án “......” - Khu Công nghệ cao Hoà Lạc với các nội dung chính như sau:I. Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án:

- Chủ đầu tư:

- Địa điểm xây dựng:

- Diện tích đất: II. Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chung của toàn dự án:2.1. Cơ cấu sử dụng đất:2.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất:III. Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án:3.1. Các công trình chính:

a) Quy mô xây dựng:

b) Giải pháp kết cấu:

c) Giải pháp kiến trúc:

3.2. Các công trình phụ trợ: 3.3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) San nền:

b) Sân đường nội bộ và bãi đỗ xe:

c) Hệ thống cấp điện:

d) Hệ thống cấp nước:

e) Hệ thống thoát nước mưa:

f) Hệ thống thoát nước thải:

g) Hệ thống thông tin liên lạc:

h) Hệ thống Phũng chỏy chữa chỏy:

i) Hệ thống tiếp địa an toàn và chống sét:

k) Rác thải:

l) Cây xanh cảnh quan:

IV. Phân kỳ đầu tư xây dựng của dự án :

Trên đây là các nội dung chấp thuận của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc về Thiết kế cơ sở Dự án “......” .

Trên cơ sở ý kiến chấp thuận về thiết kế cơ sở của Dự án, Chủ đầu tư tiến hành phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình và lập bản vẽ kỹ thuật thi công theo quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như­ trên;

- Trưởng Ban (để báo cáo);

- Ban HTĐT (để p/h);

- L­ưu VT, QHXDMT.

Xem thêm: Diện Mạo Bảng Xếp Hạng Nền Kinh Tế Thế Giới Thay Đổi Như Thế Nào Sau Đại Dịch?

TRƯỞNG BAN(ký tên và đóng dấu)
PHỤ LỤC 2.3: THỦ TỤC VỀ ĐẤT ĐAI
I. Phạm vi áp dụng:- Các dự án đầu tư có sử dụng đất được cấp phép đầu tư tại các khu chức năng không có Nhà đầu tư hạ tầng.

- Thủ tục giao lại đất/ cho thuê đất nêu trên gồm 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn I: Ban hành Quyết định giao đất/ cho thuê đất cho Nhà đầu tư

+ Giai đoạn II (thực hiện sau khi đã hoàn thành Giai đoạn I): Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Nhà đầu tưII. Thành phần, số lượng, địa điểm nộp hồ sơ:1. Thành phần hồ sơ:

a) Giai đoạn I:

- Đơn xin giao đất/cho thuê đất (Mẫu 2.3.a và 2.3.b)

- Bản đồ trích đo địa chính khu đất hoặc Bản đồ hiện trạng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập (tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200)

- Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt.

b) Giai đoạn II :

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (Mẫu 2.3.c)

- Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất (kèm theo sơ đồ)

- Biên lai nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nộp trước khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất)2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ gốc3. Địa điểm nộp hồ sơ:- Giai đoạn I: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc

- Giai đoạn II:

+ Đối với dự án thuộc khu chức năng không có nhà đầu tư hạ tầng: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc+ Đối với dự án thuộc khu chức năng có nhà đầu tư hạ tầng: Doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng III. Thời gian giải quyết thủ tục:

+ Giai đoạn I: trong vòng 09 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

+ Giai đoạn II (theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội): trong vòng 20 ngày làm việc (đối với trường hợp không yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất); trong vòng 30 ngày làm việc (đối với trường hợp có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. IV. Cơ quan giải quyết thủ tục:

1.Giai đoạn I: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc

2. Giai đoạn II: 2.1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

+ Đối với dự án thuộc khu chức năng không có nhà đầu tư hạ tầng: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc

+ Đối với dự án thuộc khu chức năng có nhà đầu tư hạ tầng: Doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng 2.2. Cơ quan giải quyết thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi trường HNV. Kết quả thực hiện thủ tục: + Giai đoạn I:- Quyết định giao đất/cho thuê đất (Mẫu 2.3.d và 2.3. e)

- Hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất) (Mẫu 2.3.f và 2.3.g)

- Thông báo về tiền sử dụng đất/tiền thuê đất

- Biên bản bàn giao mốc giới trên thựcđịa

+ Giai đoạn II:

- Giấy CN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

- Biên bản bàn giao đất trên thực địa cho Nhà đầu tưVI. Lệ phí: + Giai đoạn I: không

+ Giai đoạn II: theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường HN

VII. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai (Điều 91)

……………...........................................................................

1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:................................................................................ .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................................

4. Địa điểm khu đất xin giao:..............................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):...................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:..............................................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm):.................................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)..............................................................................................

Xem thêm: " Make A Point Of Nghĩa Là Gì ? Make A Point Có Nghĩa Là Gì

............................................................................................................................................. ... ngày ... tháng ... năm ...Người xin giao đất(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)