Tờ Trình Phê Duyệt Quy Hoạch Chi Tiết 1/500

  -  
Mẫu 2.1.3.a: Tờ trình ý kiến đề xuất đánh giá và thẩm định, phê coi ngó Đồ án quy hoạch cụ thể phần trăm 1/500 NHÀ ĐẦU TƯSố:  ………….

Bạn đang xem: Tờ trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi – Hạnh phúc
*

….........., ngày…... tháng ….. năm 20…

TỜ TRÌNHPhê chuyên chú Đồ án quy hướng cụ thể Tỷ Lệ 1/500Dự án:

Căn uống cứ đọng Luật Xây dựng năm 2003;

Căn uống cứ đọng Luật Quy hoạch thành phố ngày 29 mon 6 năm 2009;

Cnạp năng lượng cứ văn uống Quyết định số…../QĐ-CNCHL ngày … tháng… năm… của Ban làm chủ Khu CNC Hoà Lạc về Việc phê phê chuẩn Nhiệm vụ quy hướng cụ thể sản xuất Xác Suất 1/500 của dự án…..;

Các địa thế căn cứ không giống có tương quan.......................................................;

(Tên đơn vị) trình đánh giá và thẩm định và phê để ý Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500cùng với văn bản nlỗi sau:

I. Thông tin tầm thường Đồ án: Tên Đồ án: .......................Địa điểm quy hoạch:………………………………Quy mô diện tích S đất:……………………………….Đơn vị lập Đồ án: ……. II. Các câu chữ bao gồm của Đồ án: Phạm vi nhãi giới:Tính chất Quanh Vùng lập quy hoạch:Các tiêu chuẩn quy hoạch sử dụng đất:Các trải đời về bản vẽ xây dựng cảnh quan: Các tiêu chí và tổ chức triển khai màng lưới hạ tầng kỹ thuật:Danh mục và công suất của những công trình xây dựng xây dựng:Đánh giá bán những yếu tố có tác động cho các dự án công trình lân cận: ĐƠN VỊ TRÌNH

( Ký, ghi rõ chúng ta thương hiệu, chức vụ với đóng góp vết ).

Mẫu 2.1.3.b: Quyết định phê chăm bẵm Đồ án quy hướng chi tiết xác suất 1/500
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆBAN QUẢN LÝKHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Số : /QĐ- CNCHL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi – Hạnh phúcHà Thành, ngày tháng năm trăng tròn..
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chăm sóc Đồ án quy hoạch chi tiết desgin phần trăm 1/500 Dự án chi tiêu thi công …….. nằm trong ……. Khu công nghệ cao Hòa Lạc
*

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 mon 1một năm 2003;

- Căn uống cứ Luật Quy hoạch city ngày 29 tháng 6 năm 2009;

- Cnạp năng lượng cđọng Quyết định số .........../QĐ-CNCHL ngày .............. của Ban quản lý Khu technology cao Hoà Lạc về bài toán phê phê chuẩn Quy hoạch chi tiết gây ra xác suất 1/2000 Khu ................ ở trong Khu Công nghệ cao Hoà Lạc;

- Căn uống cứ đọng Giấy Chứng nhấn chi tiêu số ............ngày .............. của Ban thống trị Khu technology cao Hoà Lạc cung cấp đến ............... triển khai Dự án Đầu bốn desgin ...........;

- Cnạp năng lượng cđọng Quyết định số .........../QĐ-CNCHL ngày .............. của Ban quản lý Khu technology cao Hoà Lạc về bài toán phê coi xét Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết phát hành xác suất 1/500 Dự án……;

- Cnạp năng lượng cđọng Tờ trình số.............. ngày.......... của ............... về Việc ý kiến đề xuất phê săn sóc Đồ án quy hoạch cụ thể Dự án................ đương nhiên hồ sơ bởi ........... lập mon .........;

- Cnạp năng lượng cứ đọng Công văn uống số ......./CNCHL-QHXDMT ngày ........... của Ban cai quản Khu công nghệ cao Hoà Lạc về Việc đánh giá Đồ án quy hướng cụ thể phần trăm 1/500 Dự án đầu tư chi tiêu desgin .............. nằm trong ....................., Khu công nghệ cao Hoà Lạc;

- Xét ý kiến đề nghị của Giám đốc Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi ngôi trường,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Phê coi xét Đồ án quy hướng chi tiết thiết kế phần trăm 1/500 Dự án đầu tư thi công công trình xây dựng của ..................... ở trong Khu .................., Khu công nghệ cao Hoà Lạc cùng với những nội dung chính nlỗi sau (hẳn nhiên hồ sơ Đồ án quy hoạch đưa ra tiết):I. Thông tin bình thường Đồ án: Tên Đồ án: .......................Địa điểm quy hoạch:………………………………Quy mô diện tích S đất:……………………………….Đơn vị lập Đồ án: ……. II. Các ngôn từ bao gồm của Đồ án:

1. Phạm vi, tinh ma giới cùng quy mô Quanh Vùng lập quy hướng chi tiết:

2. Tính hóa học của Khu Vực lập quy hoạch đưa ra tiết:

3. Mục tiêu của quy hướng chi tiết:

4. Các tiêu chí cơ bạn dạng về số lượng dân sinh, khu đất đai, buôn bản hội với hạ tầng kỹ thuật

5. Cơ cấu áp dụng đất:

6. Các tiêu chuẩn sử dụng đất

7. Giải pháp tổ chức triển khai không gian, phong cách thiết kế phong cảnh, kiến thiết city đến từng lô đất

8. Nguồn cung cấp với các chiến thuật tổ chức triển khai mạng lưới hạ tầng chuyên môn đến từng lô đất

9. Giải pháp bảo vệ môi trường

10. Những khuôn khổ ưu tiên đầu tư chi tiêu cùng nguồn lực có sẵn nhằm thực hiện

11. Danh mục các công trình xây dừng trong khu vực quy hoạch

12. Thành phần làm hồ sơ trang bị án quy hướng chi tiết:Điều 2: Giám đốc những Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi ngôi trường, Ban Hỗ trợ đầu tư chi tiêu, Nhà đầu tư cùng những cá thể, đơn vị chức năng tất cả liên quan Chịu đựng trách nát nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Nlỗi Điều 2;

- Lãnh đạo Ban (để chỉ đạo);

- Lưu VT, QHXDMT.

TRƯỞNG BAN(ký kết thương hiệu cùng đóng dấu)
PHỤ LỤC 2.2: THỦ TỤC CHẤPhường. THUẬN THIẾT KẾ CƠ SỞI. Phạm vi áp dụng:

- Các dự án công trình đầu tư chi tiêu desgin dự án công trình.

II. Thành phần, số lượng, địa điểm nộp hồ sơ:1. Thành phần hồ nước sơ:

- Vnạp năng lượng phiên bản đề nghị chấp thuận kiến tạo cửa hàng dự án công trình của Nhà chi tiêu (Mẫu 2.2.a)

- Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung xây đắp.2. Số lượng hồ sơ: 02 cỗ gốc3. Địa điểm nộp hồ sơ:Ban Quản lý Khu CNC Hoà LạcIII. Thời gian giải quyết thủ tục: Đối cùng với dự án đội A: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo lệĐối với dự án team B: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận ra hồ sơ vừa lòng lệ Đối cùng với dự án nhóm C: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được làm hồ sơ vừa lòng lệ Thời gian giải quyết và xử lý thủ tục ko bao hàm thời hạn Nhà đầu tư chi tiêu sửa đổi, bổ sung cập nhật, triển khai xong làm hồ sơ Thiết kế cửa hàng.IV. Cơ quan tiền giải quyết thủ tục: Ban Quản lý Khu CNC Hoà LạcV. Kết trái tiến hành thủ tục: Vănbản chấp thuận đồng ý kiến tạo cơ sở của Ban thống trị (Mẫu 2.2.b)VI. Lệ phí: khôngVII. Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng (Điều 3, Điều 35, Điều 37)

*

….........., ngày…... mon ….. năm 20…

Kính gửi: Ban cai quản Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

C¸c c¨n cø kh¸c cã liªn quan lại..................

- Lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh:

- Thuéc mặc dù ¸n:

- §¬n vÞ lËp thiÕt kÕ c¬ së :

CHỦ ĐẦU TƯ

( Ký, ghi rõ bọn họ tên, công tác với đóng góp dấu ). Mẫu 2.2.b: Vnạp năng lượng phiên bản đồng ý Thiết kế chấp thuận đồng ý xây dựng cơ sở

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆBAN QUẢN LÝ

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Số : /CNCHL-QHXDMT

V/v thuận tình Thiết kế các đại lý dự án công trình chi tiêu desgin dự án công trình...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcTP.. hà Nội, ngày tháng năm 20..
Kính gửi: (Nhà đầu tư)

Căn uống cđọng Luật Xây dựng năm 2003;

Căn uống cứ Quyết định …… của Ban thống trị Khu Công nghệ cao Hoà Lạc về Việc phê chăm bẵm Quy hoạch cụ thể gây ra Phần Trăm … Khu… nằm trong Khu Công nghệ cao Hoà Lạc;

Căn uống cứ đọng những văn bạn dạng tương quan …….

Xét đề xuất của Chủ đầu tư chi tiêu tại …….về câu hỏi đề nghị chấp thuận đồng ý Thiết kế các đại lý dự án công trình chi tiêu xây đắp công trình ....... ;

Sau khi xem xét, Ban cai quản Khu Công nghệ cao Hoà Lạc thuận tình cách thực hiện thiết kế cơ sở Dự án “......” - Khu Công nghệ cao Hoà Lạc với các câu chữ chủ yếu nhỏng sau:I. tin tức bình thường về dự án:

- Tên dự án:

- Chủ đầu tư:

- Địa điểm xây dựng:

- Diện tích đất: II. Các chỉ tiêu tài chính – nghệ thuật bình thường của toàn dự án:2.1. Cơ cấu thực hiện đất:2.2. Các tiêu chí sử dụng đất:III. Nội dung xây đắp đại lý của Dự án:3.1. Các công trình chính:

a) Quy mô xây dựng:

b) Giải pháp kết cấu:

c) Giải pháp kiến trúc:

3.2. Các dự án công trình phụ trợ: 3.3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) San nền:

b) Sân con đường nội bộ với bãi đỗ xe:

c) Hệ thống cung cấp điện:

d) Hệ thống cấp cho nước:

e) Hệ thống thải nước mưa:

f) Hệ thống nước thải thải:

g) Hệ thống ban bố liên lạc:

h) Hệ thống Phũng chỏy chữa chỏy:

i) Hệ thống tiếp địa bình an với kháng sét:

k) Rác thải:

l) Cây xanh cảnh quan:

IV. Phân kỳ chi tiêu gây ra của dự án :

Trên đấy là các câu chữ đồng ý của Ban cai quản Khu Công nghệ cao Hoà Lạc về Thiết kế các đại lý Dự án “......” .

Trên cơ sở chủ kiến đồng ý về thiết kế cơ sở của Dự án, Chủ đầu tư chi tiêu thực hiện phê chăm sóc Dự án chi tiêu gây ra dự án công trình và lập bạn dạng vẽ kỹ thuật xây dựng theo lao lý.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như­ trên;

- Trưởng Ban (để báo cáo);

- Ban HTĐT (nhằm p/h);

- L­ưu VT, QHXDMT.

Xem thêm: Diện Mạo Bảng Xếp Hạng Nền Kinh Tế Thế Giới Thay Đổi Như Thế Nào Sau Đại Dịch?

TRƯỞNG BAN(ký kết thương hiệu với đóng góp dấu)
PHỤ LỤC 2.3: THỦ TỤC VỀ ĐẤT ĐAI
I. Phạm vi áp dụng:- Các dự án đầu tư chi tiêu bao gồm sử dụng khu đất được trao giấy phép chi tiêu tại các quần thể công dụng không có Nhà đầu tư chi tiêu hạ tầng.

- Thủ tục giao lại đất/ thuê mướn khu đất nêu trên tất cả 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn I: Ban hành Quyết định giao đất/ cho thuê khu đất mang lại Nhà đầu tư

+ Giai đoạn II (tiến hành sau khoản thời gian sẽ dứt Giai đoạn I): Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất với gia sản nối sát với đất cho Nhà đầu tưII. Thành phần, số lượng, địa điểm nộp hồ nước sơ:1. Thành phần hồ sơ:

a) Giai đoạn I:

- Đơn xin giao đất/dịch vụ thuê mướn khu đất (Mẫu 2.3.a và 2.3.b)

- Bản đồ dùng trích đo địa bao gồm khu đất nền hoặc Bản đồ gia dụng thực trạng do đơn vị chức năng có bốn biện pháp pháp nhân lập (phần trăm 1/500 hoặc 1/200)

- Dự án chi tiêu tạo dự án công trình đã có được phê để mắt.

b) Giai đoạn II :

- Đơn xin cấp cho Giấy chứng nhận quyền áp dụng khu đất, quyền cài đặt bên và gia tài nối liền với đất (Mẫu 2.3.c)

- Giấy tờ về gia sản nối liền với khu đất (hẳn nhiên sơ đồ)

- Biên lai nộp chi phí thực hiện đất/chi phí mướn đất (nộp trước khi nhận Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền download công ty và gia tài gắn sát với đất)2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ gốc3. Địa điểm nộp hồ sơ:- Giai đoạn I: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc

- Giai đoạn II:

+ Đối với dự án trực thuộc khu tác dụng không tồn tại bên đầu tư chi tiêu hạ tầng: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc+ Đối với dự án nằm trong khu vực chức năng bao gồm công ty đầu tư hạ tầng: Doanh nghiệp marketing cải cách và phát triển hạ tầng III. Thời gian xử lý thủ tục:

+ Giai đoạn I: trong khoảng 09 ngày kể từ ngày nhận ra làm hồ sơ hợp lệ

+ Giai đoạn II (theo nguyên lý của Sngơi nghỉ Tài nguyên ổn và Môi trường Hà Nội): trong vòng trăng tròn ngày thao tác (đối với trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền download gia sản nối sát cùng với đất); trong tầm 30 ngày làm việc (so với ngôi trường phù hợp gồm đề nghị ghi nhận quyền cài đặt gia tài nối sát với đất) Tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ vừa lòng lệ. IV. Cơ quan tiền giải quyết và xử lý thủ tục:

1.Giai đoạn I: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc

2. Giai đoạn II: 2.1. Cơ quan lại tiếp nhận hồ sơ:

+ Đối với dự án công trình trực thuộc quần thể tính năng không tồn tại đơn vị đầu tư chi tiêu hạ tầng: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc

+ Đối cùng với dự án công trình nằm trong khu vực tác dụng bao gồm đơn vị chi tiêu hạ tầng: Doanh nghiệp sale cải tiến và phát triển hạ tầng 2.2. Cơ quan liêu xử lý thủ tục: Sở Tài nguim với Môi trường HNV. Kết trái tiến hành thủ tục: + Giai đoạn I:- Quyết định giao đất/cho thuê khu đất (Mẫu 2.3.d và 2.3. e)

- Hợp đồng thuê đất (đối với ngôi trường phù hợp mướn đất) (Mẫu 2.3.f và 2.3.g)

- Thông báo về tiền sử dụng đất/tiền mướn đất

- Biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao mốc giới trên thựcđịa

+ Giai đoạn II:

- Giấy công nhân quyền sử dụng khu đất, quyền mua bên và gia sản gắn liền với đất

- Biên bản bàn giao khu đất bên trên thực địa cho Nhà đầu tưVI. Lệ phí: + Giai đoạn I: không

+ Giai đoạn II: theo khí cụ của Slàm việc Tài nguyên với Môi ngôi trường HN

VII. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai (Điều 91)

……………...........................................................................

1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:................................................................................ .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ ssống chính:........................................................................................................

4. Địa điểm khu đất xin giao:..............................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):...................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:..............................................................................................

7. Thời hạn thực hiện (năm):.................................................................................................

8. Cam kết áp dụng khu đất đúng mục đích, chấp hành đúng những nguyên tắc của lao lý khu đất đai, nộp chi phí sử dụng khu đất (nếu như có) vừa đủ, đúng hạn;

Các cam kết không giống (nếu có)..............................................................................................

Xem thêm: " Make A Point Of Nghĩa Là Gì ? Make A Point Có Nghĩa Là Gì

............................................................................................................................................. ... ngày ... tháng ... năm ...Người xin giao đất(Ký, ghi rõ bọn họ thương hiệu, giả dụ tổ chức thì cần đóng góp dấu)