SỔ TAY ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG

  -  
*
*
*
*
*

fsiv.org.vn " /> var m_oSPJSDOM_dnn_dnnMENU_ctldnnMENU=new SPJSXMLNode("root", "", null, "", "", "", "", "", "", "false", "", "", "", "", "");var m_oSPNode=new Array(); m_oSPNode<"-1">=m_oSPJSDOM_dnn_dnnMENU_ctldnnMENU;m_oSPNode<"83"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "83", m_oSPNode<"-1">, "Trang chủ", "/NCKH/Default.aspx?tabid=78", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"65"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "65", m_oSPNode<"-1">, "Các đề bài nghiên cứu và phân tích khoa học", "/NCKH/Default.aspx?tabid=54", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"62"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "62", m_oSPNode<"-1">, "Các bàn giao tiến bộ kỹ thuật", "/NCKH/Default.aspx?tabid=57", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"92"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "92", m_oSPNode<"-1">, "Các dự án công nghệ Lâm nghiệp", "/NCKH/Default.aspx?tabid=93", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"99"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "99", m_oSPNode<"-1">, "Các luận án Tiến sĩ - Thạc sĩ", "/NCKH/Default.aspx?tabid=100", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"74"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "74", m_oSPNode<"-1">, "Sách trên thỏng viện", "/NCKH/Default.aspx?tabid=74", "", "", "", "
*
", "", "", "", "", " ", "");m_oSPNode<"78"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "78", m_oSPNode<"-1">, "Tạp chí công nghệ Lâm nghiệp", "/NCKH/Default.aspx?tabid=78", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"103"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "103", m_oSPNode<"-1">, "Tài nguim thực thứ Rừng", "/NCKH/Default.aspx?tabid=104", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"57"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "57", m_oSPNode<"62">, "Kỹ thuật lâm sinh", "/NCKH/Default.aspx?tabid=57", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"73"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "73", m_oSPNode<"62">, "Công nghiệp rừng", "/NCKH/Default.aspx?tabid=73", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"93"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "93", m_oSPNode<"92">, "Công nghiệp Rừng", "/NCKH/Default.aspx?tabid=93", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"94"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "94", m_oSPNode<"92">, "Kỹ thuật lâm sinh", "/NCKH/Default.aspx?tabid=94", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"95"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "95", m_oSPNode<"92">, "Kinc tế", "/NCKH/Default.aspx?tabid=95", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"96"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "96", m_oSPNode<"92">, "Đa dạng sinc học", "/NCKH/Default.aspx?tabid=96", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"97"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "97", m_oSPNode<"92">, "Giống", "/NCKH/Default.aspx?tabid=97", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"98"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "98", m_oSPNode<"92">, "Môi trường", "/NCKH/Default.aspx?tabid=98", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"100"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "100", m_oSPNode<"99">, "Công nghiệp rừng", "/NCKH/Default.aspx?tabid=100", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"101"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "101", m_oSPNode<"99">, "Kỹ thuật lâm sinh", "/NCKH/Default.aspx?tabid=101", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"102"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "102", m_oSPNode<"99">, "Kinch tế", "/NCKH/Default.aspx?tabid=102", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"104"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "104", m_oSPNode<"103">, "Danh sách cây rừng", "/NCKH/Default.aspx?tabid=104", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"105"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "105", m_oSPNode<"103">, "Từ điển thuật ngữ", "/NCKH/Default.aspx?tabid=105", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");spm_initMyMenu(m_oSPJSDOM_dnn_dnnMENU_ctldnnMENU, spm_getById("dnn_dnnMENU_ctldnnMENU"));delete m_oSPNode;