Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở

  -  

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (141.88 KB, 19 trang )
Bạn đang xem: Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở

QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁPLẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂNKINH TẾ XÃ HỘI5 NĂM VÀ HÀNG NĂMNgười trình bày: TS. Nguyễn Thị Phú HàPhó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp KTQD – Bộ Kế hoạch và Đầu tư1NỘI DUNGI. Vai trò của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong nền kinh tế thị trườngII. Một số đổi mới trong xây dựng kế hoạchphát triển KTXH trong nền kinh tế thịtrường hiện nayIII. Quy trình lập kế hoạch phát triển KTXH 5năm và hàng năm- Căn cứ lập kế hoạch- Quy trình lập kế hoạch phát triển KTXH- Nội dung kế hoạch phát triển KTXH2I. Vai trò của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong nền kinh tế thị trường• Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là công cụquản lý của Nhà nước để định hướng phát triểnkinh tế - xã hội• Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là một tronghai công cụ điều tiết trong nền kinh tế thị trường• Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở đểhình thành hàng lang pháp lý• Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có vai trò
điều chỉnh, điều tiết sự phát triển giữa các vùng,các tầng lớp dân cư, các thành phần kinh tế3II. Một số đổi mới trong việc xây dựng kếhoạch trong nền kinh tế thị trường hiện nayVề nội dung kế hoạch Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch được xác lậptrên cơ sở đảm bảo sự phát triển bền vững dựatrên 3 trục:Tăng trưởng kinh tế;Phát triển xã hội;Bảo vệ môi trường. Tăng cường các chỉ tiêu chất lượng. Các cam kết quốc tế được cụ thể hóa trong kếhoạch (MDG, phát triển bền vững…). Áp dụng các phương pháp tính toán của quốc tế vàcác tiêu chuẩn quốc tế. Mở rộng phạm vi bao quát của kế hoạch tới tất cảcác thành phần kinh tế.4
II. Một số đổi mới trong việc xây dựng kế hoạchtrong nền kinh tế thị trường hiện nay Về phương pháp xây dựng kế hoạch Đổi mới quy trình xây dựng kế hoạchTổ chức lấy ý kiến các nhà quản lý, các nhà khoa học,các cơ quan nghiên cứu…Các nhà tài trợ hỗ trợ một số địa phương xây dựng kếhoạch theo phương pháp có sự tham gia. Tăng cường công tác dự báo Sử dụng thông tin từ nhiều phía. Gắn kế hoạch phát triển với kế hoạch ngân sách. Phân cấp trao quyền nhiều hơn cho chính quyền cáccấp trong xây dựng, tổ chức thực hiện và điều hànhkế hoạch.5Những tồn tại trong công táckế hoạch hoá hiện nay Về quy hoạch Quy hoạch chưa phù hợp với cơ chế thị trường,chưa có tầm nhìn xa. Các loại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
vùng lãnh thổ chưa gắn kết chặt chẽ với quy hoạchphát triển ngành. Tính cục bộ, xu hướng khép kín trong các quyhoạch.6Những tồn tại trong công táckế hoạch hoá hiện nayVề nội dung kế hoạch Còn dàn trải, chưa xác định được vấn đề trọng tâm,ngành mũi nhọn để tập trung đầu tư. Kế hoạch chưa đặt trọng tâm vào hiệu quả. Còn nặng về việc xác định các chỉ tiêu kinh tế, thiếucác chỉ tiêu phản ánh chất lượng tăng trưởng. Những yếu tố xã hội, nhân văn chưa được quantâm đầy đủ trong xây dựng kế hoạch. Kế hoạch từ cấp TƯ, đến cấp tỉnh còn nặng vềphân bổ nguồn vốn đầu tư của nhà nước.
7Những tồn tại trong công táckế hoạch hoá hiện nay Về quy trình xây dựng kế hoạch Việc xây dựng kế hoạch chủ yếu tập trung ở các cơquan, đơn vị trong ngành kế hoạch. Chưa có sựtham gia của các viện nghiên cứu... Thiếu sự thamvấn của cộng đồng. Quá trình xây dựng định hướng cơ chế chính sáchcòn thiếu thông tin. Thiếu những dự báo chính xác.8III. Quy trình lập kế hoạch phát triểnKTXH 5 năm và hàng năm• Căn cứ để xây dựng kế hoạch– Chủ trương phát triển đất nước của Đảng vàNhà nước.– Chiến lược phát triển kinh tế xã hội; các chiếnlược phát triển ngành, lĩnh vực– Các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy
hoạch phát triển sản phẩm9III. Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm• Tháng 5: TTCP ban hành Chỉ thị xây dựng KH phát triểnKTXH và dự toán NSNN của năm tiếp theo.• Tháng 6: Bộ KH và ĐT ban hành khung hướng dẫn xây dựngKH phát triển KTXH• Tháng 6, tháng 7: Bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựngkế hoạch phát triển KTXH ở địa phương, kế hoạch phát triểnngành, lĩnh vực phụ trách của năm tiếp theo gửi Bộ KH vàĐT tổng hợp• Tháng 8: Bộ KH&ĐT chủ trì, làm việc với một số bộ, ngànhlớn trao đổi thống nhất một số chỉ tiêu chính, làm căn cứ tổnghợp kế hoạch phát triển KTXH năm tiếp theo• Tháng 9: Bộ KH&ĐT báo cáo CP kế hoạch phát triển KTXHnăm tiếp theo để CP cho ý kiến hoàn chỉnh10III. Quy trình lập kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội hàng năm•Cuối tháng 10, đầu tháng 11: trình QH thông qua,•
Tháng 11: TTCP giao KH phát triển KTXH cho các bộ, ngành, địaphương trên cơ sở các nghị quyết của QH về nhiệm vụ phát triểnKTXH.•Cuối tháng 11: Bộ KH&ĐT giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXHnăm tiếp theo cho các bộ, ngành, địa phương.•Trước 31/12: Các bộ, ngành, địa phương triển khai phân giao kếhoạch cho các cơ quan cấp dưới và lên kế hoạch triển khai thựchiện•Đầu tháng 1 năm tiếp theo: CP ban hành Nghị quyết về những giảipháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triểnKTXH và dự toán NSNN•Căn cứ Nghị quyết CP ban hành, các bộ, ngành địa phương triểnkhai thực hiện11Nội dung kế hoạch hàng năm• Tình hình 6 tháng đầu năm và khả năng
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xãhội cả năm.•Định hướng phát triển kinh tế - xã hộinăm tiếp theo12Tình hình 6 tháng đầu năm và khả năng thựchiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm• Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH chủ yếu 6tháng đầu năm– Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXHmột số ngành và lĩnh vực• Dự báo khả năng thực hiện kế hoạch cảnăm và các giải pháp cần tập trung thựchiện trong 6 tháng cuối năm13Định hướng phát triển kinh tế - xã hộinăm tiếp theo• Mục tiêu tổng quát của kế hoạch năm tiếp theo• Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm tiếp theo• Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm
tiếp theo– Các chỉ tiêu về kinh tế– Các chỉ tiêu về văn hóa – xã hội– Các chỉ tiêu về môi trường• Giải pháp chủ yếu một số ngành và lĩnh vực14Nội dung kế hoạch phát triểnKTXH 5 năm• Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạchphát triển KTXH 5 năm qua• Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 nămtiếp theo15Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạchphát triển KTXH 5 năm qua• Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc,Nghị quyết của QH về Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm qua.• Các vấn đề đặt ra trong việc thực hiện các chủ trương, chính sáchlớn• Những kết quả thành tựu về tăng trưởng đi đôi với phát triển bềnvững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.• Phân tích sâu về chất lượng tăng trưởng của từng ngành, địaphương, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu, việckhai thác và sử dụng các nguồn lực, chất lượng nguồn nhân lực,
khai thác và sử dụng các cơ sở vật chất – kỹ thuật, ứng dụngkhoa học và đổi mới công nghệ• Các nội dung trong lĩnh vực XH và bảo vệ môi trường• Việc huy động và sử dụng các nguồn vốn• Trình độ công nghệ, năng lực sản xuất mới tăng thêm• Cơ chế quản lý và công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch• Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thựchành tiết kiệm, chống lãng phí,…16Kế hoạch phát triển KTXH5 năm tiếp theo• Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo• Định hướng phát triển và các nhiệm vụchủ yếu của 5 năm tiếp theo17CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VÀTHÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI5 NĂM VÀ HÀNG NĂMQUỐC HỘICHÍNH PHỦBỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CÁC TỈNH THÀNH PHỐTRỰC THUỘC TRUNGƯƠNGCÁC QUẬN, HUYỆN, XÃCÁC BỘ, NGÀNHCÁC TẬP ĐOÀN KT,TỔNG CÔNG TY LỚNCÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINHDOANH1819


*
Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2001-2005) là gì 2 1 3


Xem thêm: Tính Cách Nhu Nhược Là Gì ? Nhận Biết Người Đàn Ông Nhu Nhược

*
Những giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010 của huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái .DOC 59 1 4
*
Những giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010 của huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái 73 977 2
*
Những giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2001-2005) tỉnh Yên Bái 96 873 1
*
Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 15 4 7
*
Những giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010 của huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái 58 608 2
*
GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2006-2010 CỦA HUYỆN VĂN YÊN - YÊN BÁI 67 559 0
*
kết quả nghiên cứu rà soát lồng ghép quản lý thiên tai vào lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam 66 657 0
*
MDGs trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của Việt Nam 49 331 0
*
QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỪ CƠ SỞ 18 1 9
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về
Xem thêm: Đối Tác Chiến Lược Tiếng Anh Là Gì, Đối Tác In English

(287.5 KB - 19 trang) - Quy Trình Và Phương Pháp Lập Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội 5 Năm Và Hàng Năm