QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

  -  
*Bạn đang xem: Quản lý quy hoạch đô thị

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Phong Ấn Là Gì ? Nghĩa Của Từ Phong Ấn Trong Tiếng Việt

Mặc định Cỡ chữ
*
*Xem thêm: Chelate Là Gì ? (Phần 1) Liệu Pháp Chelation Là Gì

Ngày 07/4, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1154/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đang đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, trong đó có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Thời gian qua, nhiều địa phương đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc nhận tài trợ kinh phí, tài trợ sản phẩm quy hoạch và các vấn đề liên quan. Để đảm bảo thực hiện đồng bộ, đúng quy định pháp luật, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Quy định pháp luật về kinh phí cho công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng:

- Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14 quy định: “1. Nhà nước bảo đảm kinh phí theo quy định của pháp luật cho công tác lập quy hoạch xây dựng; 2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng”.

- Khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định: “1. Kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đến thị bao gồm: a) Kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng để lập và tổ chức thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh; b) Kinh phí của tổ chức, cá nhân được sử dụng để lập quy hoạch thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh. 2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng”.

2. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (i) Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định pháp luật. Việc sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan. (ii) Việc triển khai lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị. (iii) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư. (iiii) Việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm,... đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.