PROPAGATION LÀ GÌ

  -  
<"prɔpəgeit>
*nước ngoài động từ
 nhân giống (cây, động vật...)
 phổ biến rộng rãi, lan tỏa (cách nhìn, tín ngưỡng..)
 to propagate news
 lan truyền thông tin, loan tin
 (đồ vật lý) truyền (âm thanh khô, ánh nắng...)
 khổng lồ propagate heast
 truyền tải nhiệt
 truyền (bệnh dịch...)
 propagate vibrations through rock
 truyền phần đông chấn đụng qua vách đá
*nội động từ
 chế tạo ra, từ sinh sôi nảy nngơi nghỉ (cây)
 plants propagate rapidly
 cây sinh sôi nảy nsinh sống nhanh

propagate▸ verb1an easy plant to lớn propagate: BREED, grow, cultivate.

Bạn đang xem: Propagation là gì

2these shrubs propagate easily: REPRODUCE, multiply, proliferate, increase, spread, self-seed, self-sow.3they propagated sociadanh mục ideas: SPREAD, disseminate, communicate, make known, promulgate, circulate, broadcast, publicize, proclayên ổn, preach, promote; poetic/literary bruit abroad.
* nước ngoài đụng từ - truyền như là, nhân tương tự (cây, thú...); truyền (bệnh...) - để lại (đức tính... từ cố gắng hệ này sang trọng nắm hệ khác) - lan truyền, Viral to lớn propagate news ~ lan truyền thông tin loan tin - (đồ lý) truyền (âm tkhô hanh, tia nắng...) khổng lồ propagate heast ~ truyền nhiệt* nội đụng từ - chế tác, sinch sôi nảy nnghỉ ngơi rabbits propagate rapidly ~ thỏ sinch sôi nảy nsinh hoạt nhanh
propagate■ verb 1》 breed by natural processes from the parent stoông chồng. ⁃ cause to increase in number or amount. 2》 promote (an idea, knowledge, etc.) widely. 3》 transmit or be transmitted in a particular direction. Derivatives
propagationnoun propagativeadjective OriginME: from L. propagat-, propagare "multiply from layers or shoots"; related khổng lồ propago "young shoot" (from a base meaning "fix").
verb1.
transmit from one generation to lớn the next- propagate these characteristics• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: pass on• Verb Frames:- Somebody ----s something- Somebody toàn thân ----s something to lớn somebody2. travel through the air- sound & light propagate in this medium• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: travel , go , move , locomote• Verb Frames:- Something ----s3.

Xem thêm: Nghiệm Kép Là Gì (2021) - Nghiệm Đơn Và Nghiệm Kép

transmit- propagate sound or light through air• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: transmit , transfer , transport , channel , channelize , channelise• Verb Frames:- Something ----s something4. become distributed or widespread- the infection spread- Optimism spread aý muốn the population • Syn: spread• Derivationally related forms: spread (for: spread ) Hypernyms: move Hyponyms: catch• Verb Frames:- Something ----s5. transmit or cause khổng lồ broaden or spread- This great civilization was propagated throughout the land• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: spread , distribute• Verb Frames:- Somebody ----s something- Something ----s something6. cause to lớn become widely known- spread information- circulate a rumor- broadcast the news • Syn:circulate , circularize , circularise , distribute , disseminate , broadcast , spread , diffuse , disperse , pass around• Derivationally related forms:dispersive sầu (for: disperse ), dispersion (for: disperse ), dispersal (for: disperse ), diffusive (for: diffuse ), diffusion (for: diffuse ), spread (for: spread ), spreading (for: spread ), broadcast (for: broadcast ), propagation , propagator , disseminative (for: disseminate ), dissemination (for: disseminate ), disseminator (for: disseminate ), circular (for: circularise ), circulation (for: circulate ) Hypernyms: publicize , publicise , air , bare Hyponyms:podcast , sow , popularize , popularise , vulgarize , vulgarise , generalize , generalise , carry , run• Verb Group: go around , spread , circulate • Cause: go around , spread , circulate• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s something7.

Xem thêm: Moves Like Jagger Là Gì ? Lời Dịch Bài Hát Moves Like Jagger

cause to propagate, as by grafting or layering• Derivationally related forms: propagative , propagation , propagator• Topics: plant , flora , plant life • Hypernyms: process , treat Hyponyms: inoculate• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s something8. multiply sexually or asexually• Derivationally related forms: propagative sầu , propagation• Topics: biology , biological science • Hypernyms: reproduce , procreate , multiply Hyponyms: vegetate• Verb Frames:- Something ----s