Luật Sửa Đổi 11 Luật Liên Quan Đến Quy Hoạch

  -  
*

*

*

*

*

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Bạn đang xem: Luật sửa đổi 11 luật liên quan đến quy hoạch

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Theo đó, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, Bộ luật Hàng hải Việt Nam số95/2015/QH13, Luật Đường sắt số06/2017/QH14, Luật Giao thông đường thủy nội địa số23/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số48/2014/QH13 và Luật số97/2015/QH13, Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số08/2017/QH14, Luật Đất đai số45/2013/QH13, Luật Bảo vệ môi trường số55/2014/QH13, Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12, Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13, Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số82/2015/QH13, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, Luật Đê điều số79/2006/QH11, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, Luật Năng lượng nguyên tửsố 18/2008/QH12, Luật Đo lường số 04/2011/QH13, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12, Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Luật Xuất bản số19/2012/QH13, Luật Báo chísố 103/2016/QH13, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 71/2014/QH13, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12, Luật Điện ảnh số62/2006/QH11đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số31/2009/QH12, Luật Quảng cáosố 16/2012/QH13, Luật Xây dựngsố50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số03/2016/QH14, Luật Quy hoạch đô thị số30/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 77/2015/QH13, Luật Dầu khínăm 1993 đã đượcsửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số19/2000/QH10 và Luật số 10/2008/QH12, Bộ luật Lao động số10/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số92/2015/QH13, Luật Bảo hiểm xã hội số58/2014/QH13, Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số46/2014/QH13 và Luật số97/2015/QH13, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số03/2007/QH12, Luật Giám định tư pháp số13/2012/QH13 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số59/2010/QH12.

Luật Quy hoạch năm 2017 hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thay đổi phương thức quản lý nhà nước theo hướng nhà nước kiến tạo và phục vụ, xác định quy hoạch là công cụ quan trọng để phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường và thúc đẩy việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, nhằm giảm bớt gánh nặng cho đầu tư công. Tạo sự chỉ đạo điều hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đổi mới phương pháp, nội dung quy hoạch theo phương pháp lập tích hợp, đa ngành, đảm bảo sự nhát quán và tính hiệu quả thiết thực, từ đó giúp các cấp, các ngành uản lý phát triển một cách đồng bộ, khắc phục tình trạng quản lý chia cắt, cục bộ ngành và tính cát cứ địa phương. Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh thông qua việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm đang tồn tại, là giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch, thông thoáng và hiệu quả.

Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch sau khi Luật Quy hoạch được thông qua, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên uan đến quy hoạch số 28/2018/H14. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hôi tiếp tục xem xét và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/H14, bảo đảm các quy định pháp luật liên quan thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch.

Xem thêm: Phá Gia Chi Tử Là Gì ? Từ Điển Tiếng Việt Phá Gia Chi Tử Là Gì

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/H14 gồm 31 điều, trong đó có 30 điều quy định về việc sửa đổi 37 luật và 01 điều quy định về hiệu lực thi hành. Một số nội dung chủ yếu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch như sau:

Bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ (quy hoạch sản phẩm) đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, là bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Sửa đổi tên và loại quy hoạch để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Danh mục quy hoạch ngành quốc gia được quy định tại Phụ lục I và Danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tại Phụ lục II Luật Quy hoạch.

Xem thêm: Ủy Ban Kinh Tế Cho Ý Kiến Về Dự Thảo Luật Quy Hoạch : Cơ Hội Chỉnh Đốn Quy Hoạch

Nội dung của quy hoạch ngành quốc gia sẽ được Chính phủ hướng dẫn chi tiết tại Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, các luật chuyên ngành chỉ quy định nguyên tắc, căn cứ, yêu cầu lập quy hoạch đặc thù của ngành, thẩm quyền lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong các luật chuyên ngành được quy định thống nhất và cụ thể về loại, cấp, phạm vi lập quy hoạch, nội dung cơ bản của quy hoạch, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và bảo đảm không có sự trùng lập về nội dung giữa các loại quy hoạch, thống nhất tên quy hoạch, tuân thủ nguyên tắc cơ bản của hoạt động quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch.