HỒI HỘP TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
You"ve participated in class, done all of your homework, studied hard, and you think you have a grip on the material. But then the day of the test comes. Suddenly, you blank out, freeze up, zone out, or feel so nervous that you can"t get it together to respond to those questions you knew the answers to just last night.

Bạn đang xem: Hồi hộp tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Hồi hộp tiếng anh là gì


*

Bạn đã đi học đầy đủ, hoàn thành tất cả bài tập ở nhà, học hành chăm chỉ, và bạn nghĩ rằng bạn có đầy đủ kiến thức & tự tin. Nhưng khi ngày thi đến. Đột nhiên, bạn quên hết mọi thứ, bị tê liệt, mất tập trung, hoặc cảm thấy rất lo sợ mình sẽ không thể làm chủ tình huống để trả lời những câu hỏi mà chỉ đêm qua bạn còn biết rõ câu trả lời.If this sounds like you, you may have a case of test anxiety — that nervous feeling that people sometimes get when they"re about to take a test.Nếu bạn giống như vậy, bạn có thể là trường hợp bị hồi hộp, lo lắng trong thi cử - cảm giác lo lắng mà đôi khi mọi người cảm thấy khi họ sắp sửa đi thi.It"s pretty normal to feel a little nervous and stressed before a test. Just about everyone does. And a touch of nervous anticipation can actually help you get revved and keep you at peak performance while you"re taking the test. But for some people, this normal anxiety is more intense. The nervousness they feel before a test can be so strong that it interferes with their concentration or performance.Việc cảm thấy một chút lo lắng và căng thẳng trước kỳ khi là khá bình thường. Hầu hết mọi người đều như vậy. Và một chút lo lắng thật sự có thể thúc đẩy giúp bạn thực hiện bài thi một cách tốt nhất. Nhưng đối với một số người, điều lo lắng bình thường này lại dữ dội hơn. Nỗi căng thẳng mà họ cảm thấy trước kỳ thi có thể mạnh đến nỗi ảnh hưởng xấu đến sự tập trung & khả năng làm bài của họ.Test anxiety is actually a type of performance anxiety— a feeling someone might have in a situation where performance really counts or when the pressure"s on to do well. For example, a person might experience performance anxiety when he or she is about to try out for the school play, sing a solo on stage, get into position at the pitcher"s mound, step onto the platform in a diving meet, or go into an important interview.Hồi hộp, lo lắng trong thi cử thật sự là một dạng lo âu quá đáng về khả năng thực hiện công việc - cảm giác mà một người có thể cảm thấy trong một tình huống mà khả năng thực hiện công việc thực sự quan trọng hoặc khi có áp lực phải làm tốt. Chẳng hạn như, một người có thể cảm thấy lo âu về khả năng thực hiện công việc khi họ sắp sửa thử vai cho một vở kịch ở trường, đơn ca trên sân khấu, vào vị trí ở mô đất của cầu thủ ném bóng, bước lên bục nhảy cầu, hoặc đi vào một cuộc phỏng vấn quan trọng.Like other situations in which a person might feel performance anxiety, test anxiety can bring on "butterflies," a stomachache, or a tension headache. Some people might feel shaky, sweaty, or feel their heart beating quickly as they wait for the test to be given out. A student with really strong test anxiety may even feel like he or she might pass out or throw up.Cũng giống như các tình huống khác trong đó một người có thể cảm thấy lo âu về khả năng thực hiện công việc, hồi hộp, lo lắng trong thi cử có thể gây ra cảm giác nôn nao trong bụng, đau bao tử hoặc nhức đầu do căng thẳng. Một số người có thể cảm thấy run rẩy, toát mồ hôi, hoặc cảm thấy tim mình đập nhanh khi họ chờ đợi đề thi được phát ra. Một sinh viên bị hồi hộp, lo lắng trong thi cử nặng thậm chí có thể cảm thấy như thể họ có thể bất tỉnh hoặc muốn nôn.Test anxiety is not the same as doing poorly on a certain test because your mind is on something else. Most people know that having other things on their minds — such as a breakup or the death of someone close — can also interfere with their concentration and prevent them from doing their best on a test.Hồi hộp, lo lắng trong thi cử không giống như cảm giác làm bài tệ trong một kỳ thi nào đó bởi vì tâm trí của bạn khác. Hầu hết mọi người biết rằng có những thứ khác trong tâm trí họ - chẳng hạn như là một cuộc chia tay hoặc cái chết của người thân - cũng có thể cản trở khả năng tập trung của họ và ngăn cản họ làm hết mức tốt nhất trong bài kiểm tra.All anxiety is a reaction to anticipating something stressful. Like other anxiety reactions, test anxiety affects the body and the mind. When you"re under stress, your body releases the hormone adrenaline, which prepares it for danger (you may hear this referred to as the "fight or flight" reaction). That"s what causes the physical symptoms, such as sweating, a pounding heart, and rapid breathing. These sensations might be mild or intense.Tất cả các sự lo lắng là một phản ứng liệu trước một điều gì đó căng thẳng. Giống như phản ứng bồn chồn khác, hồi hộp, lo lắng trong thi cử tác động lên cả thể xác và tinh thần. Khi bạn bị căng thẳng, cơ thể bạn sẽ tiết ra hoóc-môn a-đrê-na-lin, chuẩn bị cho nguy hiểm (bạn có thể nghe thấy điều này gọi là phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy"). Đó là nguyên nhân gây ra các triệu chứng thể chất, chẳng hạn như đổ mồ hôi, tim đập thình thịch, và hơi thở nhanh. Những cảm giác này có thể nhẹ hoặc dữ dội.Focusing on the bad things that could happen also fuels test anxiety. For example, someone worrying about doing poorly might think thoughts like, "What if I forget everything I know?" or "What if the test is too hard?" Too many thoughts like these leave no mental space for thinking about the test questions. People with test anxiety can also feel stressed out by their physical reaction and think things like "What if I throw up?" or "Oh no, my hands are shaking."Tập trung vào những điều xấu có thể xảy ra cũng góp phần tạo nên hồi hộp, lo lắng trong thi cử. Ví dụ, một ai đó quan tâm đến việc làm bài kém có thể suy nghĩ đại loại như, “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi quên hết mọi thứ mà tôi biết?” hoặc “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bài thi quá khó?” Suy nghĩ quá nhiều như vậy chiếm hết tâm trí dành cho suy nghĩ về các câu hỏi kiểm tra. Những người bị hồi hộp, lo lắng trong thi cử cũng có thể cảm thấy căng thẳng do phản ứng thể chất của họ và nghĩ những việc như "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nôn mất?" hoặc "Ồ không, tay tôi đang run rẩy."Just like other types of anxiety, test anxiety can create a vicious circle: The more a person focuses on the bad things that could happen, the stronger the feeling of anxiety becomes. This makes the person feel worse and, because his or her head is full of distracting thoughts and fears, it can increase the possibility that the person will do worse on the test.Cũng giống như các dạng lo âu khác, hồi hộp, lo lắng trong thi cử có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn: một người càng tập trung vào những điều xấu có thể xảy ra, thì cảm giác lo âu càng tăng. Điều này làm cho người đó cảm thấy tồi tệ hơn, bởi vì đầu óc đầy những suy nghĩ phân tâm và sợ hãi, có thể làm tăng khả năng người đó sẽ làm bài kiểm tra tệ hơn nhiều.People who worry a lot or who are perfectionists are more likely to have trouble with test anxiety. People with these traits sometimes find it hard to accept mistakes they might make or to get anything less than a perfect score. In this way, even without meaning to, they might really pressure themselves. Test anxiety is bound to thrive in a situation like this.Những người hay lo lắng nhiều, hoặc người cầu toàn sẽ có nhiều khả năng gặp khó khăn với sự hồi hộp, lo lắng trong thi cử. Những người có các đặc điểm này đôi khi thấy khó chấp nhận sai lầm mà họ có thể phạm phải hoặc không muốn bất cứ điều gì không hoàn hảo. Bằng cách này, thậm chí không cố ý, họ có thể thật sự gây áp lực cho chính mình. Hồi hộp, lo lắng trong thi cử chắc chắn sẽ càng tăng nhiều trong một tình huống như thế.Students who aren"t prepared for tests but who care about doing well are also likely to experience test anxiety. If you know you"re not prepared, it"s a no-brainer to realize that you"ll be worried about doing poorly. People can feel unprepared for tests for several reasons: They may not have studied enough, they may find the material difficult, or perhaps they feel tired because didn"t get enough sleep the night before.Những học sinh viên không chuẩn bị cho bài thi cũng như những người làm bài tốt cũng đều có thể cảm thấy hồi hộp, lo lắng trong thi cử. Nếu bạn biết mình không chuẩn bị kỹ, dễ hiểu để nhận ra rằng bạn sẽ lo làm bài thi không tốt. Mọi người có thể cảm thấy không chuẩn bị kỹ cho kỳ thi vì một số lý do: Họ có thể không học đủ, có thể cảm thấy bài học quá khó, hoặc có thể họ cảm thấy mệt mỏi vì đã không ngủ đủ giấc vào đêm hôm trước.Test anxiety can be a real problem if you"re so stressed out over a test that you can"t get past the nervousness to focus on the test questions and do your best work. Feeling ready to meet the challenge, though, can keep test anxiety at a manageable level.Hồi hộp, lo lắng trong thi cử có thể là vấn đề thật sự nếu bạn bị căng thẳng trong kỳ thi nhiều đến nỗi bạn không thể vượt qua để tập trung vào các câu hỏi kiểm tra và làm bài thi một cách tốt nhất. Dù sao đi nữa, cảm thấy sẵn sàng đương đầu với thử thách có thể giúp giữ sự hồi hộp, lo lắng trong thi cử tại mức độ có thể kềm chế được.Use a little stress to your advantage
. Stress is your body"s warning mechanism — it"s a signal that helps you prepare for something important that"s about to happen. So use it to your advantage. Instead of reacting to the stress by dreading, complaining, or fretting about the test with friends, take an active approach. Let stress remind you to study well in advance of a test. Chances are, you"ll keep your stress from spinning out of control. After all, nobody ever feels stressed out by thoughts that they might do well on a test.Sử dụng một chút căng thẳng làm lợi thế của bạn. Sự căng thẳng là cơ chế cảnh báo của cơ thể bạn - đó là một tín hiệu giúp bạn chuẩn bị cho một điều gì đó quan trọng sắp xảy ra. Vì vậy, hãy sử dụng nó thành lợi thế của bạn. Thay vì phản ứng với stress bằng cách sợ hãi, phàn nàn, hoặc dằn vặt mình về kỳ thi với bạn bè, hãy giành lấy thế chủ động. Hãy để sự căng thẳng nhắc nhở bạn học hành đàng hoàng trước một kỳ thi. Rất có thể, bạn sẽ không để sự căng thẳng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Sau tất cả, không ai cảm thấy căng thẳng bởi những suy nghĩ rằng họ có thể làm tốt trong bài kiểm tra.Ask for help. Although a little test anxiety can be a good thing, an overdose of it is another story entirely. If sitting for a test gets you so stressed out that your mind goes blank and causes you to miss answers that you know, then your level of test anxiety probably needs some attention. Your teacher, your school guidance counselor, or a tutor can be useful resources to talk to if you always get extreme test anxiety.Yêu cầu giúp đỡ. Mặc dù một chút hồi hộp, lo lắng trong thi cử có thể là một điều tốt, nhưng lo lắng thái quá lại là chuyện hoàn toàn khác. Nếu ngồi làm bài thi mà khiến bạn căng thẳng đến mức đầu óc bạn trở nên trống rỗng và bạn quên hết câu trả lời mà bạn biết, thì mức độ hồi hộp, lo lắng trong thi cử của bạn cần được quan tâm. Giáo viên, nhân viên tư vấn ở trường, hoặc người hướng dẫn của bạn có thể là những người hữu ích để trò chuyện nếu bạn luôn bị hồi hộp, lo lắng trong thi cử quá mức.Be prepared. Some students think that going to class is all it should take to learn and do well on tests. But there"s much more to learning than just hoping to soak everything up in class. That"s why good study habits and skills are so important.Hãy chuẩn bị. Một số học sinh suy nghĩ đi đến lớp học là tất cả những gì nên làm để tìm học và làm tốt các bài kiểm tra. Nhưng chỉ học những gì được dạy trên lớp là chưa đủ. Đó là lý do tại sao các thói quen và kỹ năng học tập tốt là rất quan trọng.

Xem thêm: Shout Out Là Gì - Ý Nghĩa Của Từ Shout

Many students find that their test anxiety is reduced when they start to study better or more regularly. It makes sense — the more you know the material, the more confident you"ll feel. Having confidence going into a test means you expect to do well. When you expect to do well, you"ll be able to relax into a test after the normal first-moment jitters pass.Nhiều sinh viên thấy rằng sự hồi hộp, lo lắng trong thi cử của họ giảm đi khi họ bắt đầu học tốt hơn hoặc thường xuyên hơn nữa. Điều đó là hợp lý vì bạn càng biết nhiều về một điều gì đó, bạn sẽ cảm thấy càng tự tin hơn. Có sự tự tin khi đi thi có nghĩa là bạn mong đợi sẽ làm bài tốt. Khi bạn mong đợi làm bài tốt, bạn sẽ có thể thư giãn khi bước vào bài thi sau khi vượt qua thời điểm hồp hộp đầu tiên thường gặp.Watch what you"re thinking. If expecting to do well on a test can help you relax, what about when people expect they won"t do well? Watch out for any negative messages you might be sending yourself about the test. They can contribute to your anxiety.Kiểm soát điều mình nghĩ. Nếu mong làm kiểm tra tốt có thể giúp bạn thư giãn, thì mọi người sẽ cảm thấy thế nào nếu lo họ sẽ làm không tốt? Coi chừng những ý nghĩ tiêu cực mà bạn có thể tự gây ra cho mình về kỳ thi. Chúng có thể góp phần tạo nên sự lo lắng của bạn.If you find yourself thinking negative thoughts ("I"m never any good at taking tests" or "It"s going to be terrible if I do badly on this test"), replace them with positive messages. Not unrealistic positive messages, of course, but ones that are practical and true, such as "I"ve studied hard and I know the material, so I"m ready to do the best I can." (Of course, if you haven"t studied, this message won"t help!)Nếu bạn thấy mình có những suy nghĩ tiêu cực (ví dụ như "Tôi không bao giờ làm tốt được bài thi" hoặc "Sẽ thật là khủng khiếp nếu tôi làm không được bài kiểm tra này"), hãy thay thế chúng bằng những thông điệp tích cực. Dĩ nhiên không phải những thông điệp tích cực không thực tế, nhưng những gì thiết thực và đúng, chẳng hạn như “Tôi đã học chăm chỉ và tôi hiểu bài, vì vậy tôi sẵn sàng làm hết sức mình.” (Tất nhiên, nếu bạn không học gì hết thì thông điệp này chẳng có ích gì!)Accept mistakes. Another thing you can do is to learn to keep mistakes in perspective — especially if you"re a perfectionist or you tend to be hard on yourself. Everyone makes mistakes, and you may have even heard teachers or coaches refer to mistakes as "learning opportunities." Learning to tolerate small failures and mistakes — like that one problem you got wrong in the math pop quiz — is a valuable skill.Chấp nhận những sai lầm. Một điều bạn có thể làm là học cách đánh giá đúng đắn về sai lầm - nhất là nếu bạn là người cầu toàn hoặc bạn có xu hướng trở nên hà khắc với chính mình. Mọi người đều phạm sai lầm, và bạn có thể đã nghe nói giáo viên hoặc huấn luyện viên đề cập đến những sai lầm như "cơ hội học tập." Học cách chấp nhận thất bại và những sai lầm nhỏ - ví dụ như bạn trả lời sai trong một bài đố vui toán học - là một kỹ năng quý báu.Take care of yourself. It can help to learn ways to calm yourself down and get centered when you"re tense or anxious. For some people, this might mean learning a simple breathing exercise. Practicing breathing exercises regularly (when you"re not stressed out) helps your body see these exercises as a signal to relax.

Xem thêm: Cặp Bài Trùng Là Gì, Nghĩa Của Từ, Cặp Bài Trùng Nghĩa Là Gì

Chăm sóc bản thân. Học cách để giữ bản thân bình tĩnh và tập trung khi bạn căng thẳng hoặc lo lắng sẽ có ích. Đối với một số người, điều này có thể nghĩa là học một bài tập hít thở đơn giản. Thực hành các bài tập thở thường xuyên (khi bạn đang không căng thẳng) giúp cơ thể bạn thấy những bài tập như là một tín hiệu để thư giãn.And, of course, taking care of your health — such as getting enough sleep, exercise, and healthy eats before a test — can help keep your mind working at its best.Và, tất nhiên, chăm sóc sức khỏe của bạn - chẳng hạn như nhận ngủ đủ giấc, tập thể dục, và ăn uống lành mạnh trước khi thi có thể giúp giữ cho tâm trí của bạn làm việc tốt nhất.Everything takes time and practice, and learning to beat test anxiety is no different. Although it won"t go away overnight, facing and dealing with test anxiety will help you learn stress management, which can prove to be a valuable skill in many situations besides taking tests.Tất cả mọi thứ cần có thời gian và thực hành, và học cách hồi hộp, lo lắng trong thi cử cũng vậy. Mặc dù không phải ngủ một đêm dậy là tự nhiên bạn hết lo lắng hồi hộp, nhưng việc đối mặt và đối phó với sự hồi hộp, lo lắng trong thi cử sẽ giúp bạn học cách chế ngự căng thẳng,, mà có thể chứng minh là một kỹ năng có giá trị trong nhiều tình huống bên cạnh việc thi cử.