HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
IES CUNG CẤP.. GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING LỊCH HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC
xuất hiện Menu IES CUNG CẤPhường GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING LỊCH HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC
*
*
*

Cùng IES học tập giờ Anh chăm ngành mang đến địa chỉ hành bao gồm nhân sự, đây là một Một trong những địa điểm luôn luôn phải có trong mỗi cửa hàng. Và có rất nhiều trường đoản cú vựng chăm ngành nhưng mà địa điểm này liên tục sử dụng đặc biệt là lúc làm việc cho quý doanh nghiệp quốc tế hoặc công tynhân sự người nước ngoài.

Từ vựng tiếng Anh vào cai quản nhân sự với tuyển dụng

HR - Human Resources: nguồn lực lượng lao động (nhân sự)

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản ngại trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng tính năng (snạp năng lượng đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: Shop chúng tôi tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, buộc phải tuyển chọn mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển chọn dụng

*

Background kiểm tra /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minch đọc tin về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao đụng tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp đối kháng xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Phư vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian thử việc

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những khả năng tuyển dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chí tuyển chọn chọn

bộ vi xử lý Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng quan trọng yêu thương cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phđộ ẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm những câu hỏi và một thời điểm (nhiều nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ hiện tượng (kỷ hình thức từ bỏ giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng thao tác làm việc nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự thay đổi (mang tính thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am đọc, tất cả đầu óc khiếp doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự hăng hái, thân thiện (với công việc)

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về làm hồ sơ tuyển chọn dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu đuối lý lịch

Competency profile /ˈkɑːmpɪtənmê mệt ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job description /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản thể hiện công việc

Application form /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form chủng loại biết tin nhân sự lúc xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thỏng xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy khám sức khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch tư pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Tlỗi mời làm việc (sau khoản thời gian bỏng vấn)

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình cách xử lý kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao đụng trực tiếp

Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ Việc lúc tất cả người thân vào gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cấp dưới và cấp bên trên quản lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự vứt bỏ nhân viên

Annual leave /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phxay năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cương, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung bất chợt lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền hòa hợp pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinch con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ bù

Maternity leave sầu /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhị sản

Siông xã leave sầu /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phép hưởng lương

Unpaid leave sầu /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phép không lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công bài toán theo ca

Từ vựng tiếng Anh về lương với an sinh xóm hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng

*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Ttận hưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm buôn bản hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian có tác dụng thêm giờ, tiền làm thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế thu nhập cá thể 1 IES Education