GET BY ON LÀ GÌ

  -  
Nghĩa rộng:

Chỉ tạm bợ đầy đủ về tiền (câu 1); hoặc chỉ làm được các bước của chính bản thân mình ở mức tạm bợ chấp nhận được (câu 2) – lớn just barely manage, financially (sentence 1) or with one’s work or responsibilities (sentence 2)

Tiếng Việt có các dùng tương tự:

Đủ sinh sống, chỉ hoàn toản sinh sống, tàm lâm thời, trợ thì ổn…

Ví dụ: