Dto là gì

  -  

Transfer Object Pattern là gì?

Transfer Object/ Data Transfer Object Pattern là một dạng Architectural Design Pattern, được sử dụng khi chúng ta muốn truyền dữ liệu qua lại giữa các tầng trong ứng dụng, giữa Client – Server. Data Transfer Object (DTO) còn được gọi là Value Object (VO).

Bạn đang xem: Dto là gì

Transfer Object đơn giản là một POJO (Plain Old Java Object), chỉ chứa các getter/ setter method và có thể có implement serialize để truyền tải dữ liệu thông qua network.

DTO hoàn toàn không chứa behavior/ logic, chỉ được sử dụng để truyền dữ liệu và map dữ liệu từ các Domain Model trước khi truyền tới Client. Trong các ứng dụng đơn giản, các Domain Model thường có thể được sử dụng lại trực tiếp dưới dạng DTO và được truyền trực tiếp đến lớp hiển thị, do đó chỉ có một Data Model thống nhất. Đối với các ứng dụng phức tạp hơn, chúng ta không muốn hiển thị toàn bộ Domain Model cho Client, do đó, việc ánh xạ từ các Domain Model sang DTO là cần thiết.

Xem thêm: Succession Planning Là Gì ? Đặc Điểm Kế Hoạch Kế Nhiệm

Cài đặt Transfer Object Pattern như thế nào?


*

UserModel.java

package com.timhome.vn .patterns.other.dto;import lombok.Data;/** * Domain Model / Entity */Bạn đang xem: Dto là gìDatapublic class UserModel {private Integer id;private String userName;private String fullName;private String password;private String email;private String bankAccount;}Dao.java

package com.timhome.vn .patterns.other.dto;import java.util.List;import java.util.Optional;/** * Data Access Object */public interface Dao {List getAll();Optional get(Integer id);void save(T t);void update(T t);void delete(T t);}UserDao.java

package com.timhome.vn .patterns.other.dto;import lombok.Data;/** * Data Transfer Object */Datapublic class UserDTO {private Integer id;private String userName;private String fullName;private String email;}UserService.java

package com.timhome.vn .patterns.other.dto;/** * Business Object / Logic */public class UserService {private UserDao dao = new UserDao();public UserDTO getUser(Integer id) {UserModel model = dao.get(id).get();return convertToDTO(model);}public void saveUser(UserDTO dto) {UserModel model = convertToModel(dto);dao.save(model);}public void updateUser(UserDTO dto) {UserModel model = convertToModel(dto);dao.update(model);}private UserModel convertToModel(UserDTO dto) {UserModel model = new UserModel();model.setId(dto.getId());model.setFullName(dto.getFullName());model.setUserName(dto.getUserName());model.setEmail(dto.getEmail());return model;}private UserDTO convertToDTO(UserModel model) {UserDTO dto = new UserDTO();dto.setId(model.getId());dto.setFullName(model.getFullName());dto.setUserName(model.getUserName());dto.setEmail(model.getEmail());return dto;}}DataAccessObjectPatternExample.java

package com.timhome.vn .patterns.other.dto;/** * Client - Data Access Object Pattern Example */public class DataAccessObjectPatternExample {public static void main(String args) {UserService service = new UserService();UserDTO dto = service.getUser(1);System.out.println("User: " + dto);dto.setFullName("timhome.vn");service.updateUser(dto);System.out.println("User Updated: " + dto);}}Output của chương trình:

Lợi ích của Transfer Object Pattern là gì?

Tách biệt logic một cách rõ ràng : Transfer Object chỉ chứa data, còn logic được implement trong phần khác.Cãi thiện hiệu suất ứng dụng : chi phí của mỗi request/ response là lớn, chúng ta nên cố gắng gửi nhiều nhất có thể. Để làm điều này, chúng ta có thể tạo một Transfer Object để gửi data từ Client lên Server hay từ Server đến Client một lần duy nhất, thay vì phải gửi từng phần riêng lẻ.Giảm kết dính giữa các tầng trong ứng dụng: Client chỉ thao tác với Transfer Object, nên nó không bị ảnh hưởng khi Domain Model thay đổi.Bao đóng các đối số : một phương thức có nhiều đối số, chúng ta có thể bao đóng chúng trong một Transfer Object.

Xem thêm: Metaheuristic Là Gì ? Ý Nghĩa Của (Meta) Phương Pháp Heuristic

Giúp chúng ta dễ dàng mở rộng, thêm/ bớt đối số.Nhận nhiều dữ liệu trả về : trong Java, một phương thức chỉ có thể trả về một giá trị, để có thể nhận được nhiều giá trị, chúng ta có thể bao đóng chúng trong một Transfer Object.Tăng bảo mật ứng dụng : tùy vào người dùng khác nhau có thể xem được một số dữ liệu nhất định. Chúng ta có thể tạo nhiều Transfer Object khác nhau cho từng loại người dùng thay vì trả về một Domain Object một cách trực tiếp. Trường hợp rõ ràng nhất là User Model, domain object này chứa thông tin cả email, password, số tài khoản ngân hàng. Chúng ta có thể tạo một Transfer Object đơn giản chỉ chứa thông tin họ tên, ngày sinh. Không cần thiết phải trả tất cả dữ liệu Domain Model về Client. Tài liệu tham khảo: