ĐƠN VỊ THI CÔNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Để phục vụ việc học xuất sắc giờ Anh nghành nghề dịch vụ thi công cho những người đi làm, timhome.vn.điện thoại xin share cỗ tự điển giờ anh siêng ngành kiến thiết về tên thường gọi chức danh các bước vào nghành nghề dịch vụ xây đắp. Các các bạn cùng tham khảo nhé.
Bạn đang xem: đơn vị thi công tiếng anh là gì

*Xem thêm: " Pinoy Là Gì ? Giải Thích Ý Nghĩa Của Từ Pinoy Pinoy Là Gì

People on site: Người ngơi nghỉ công trường

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thi công

Plants và equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng cùng thiết bị

Owner /’ounə/: Chủ đơn vị, Chủ đầu tư

Contracting officer: Viên chức làm chủ hòa hợp đồng

Owner’s representative sầu /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt nhà đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức thống trị hòa hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư hay trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình xây dựng

Officer in charge of safe và hygiene: Viên chức phú trách nát dọn dẹp và sắp xếp bình an lao cồn và môi trường xung quanh.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư đảm bảo an toàn hóa học lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: nhóm trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư desgin dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư xử trí nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp cho nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, điều tra khảo sát viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: Dự tân oán viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /tín đồ phát thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: Người học tập câu hỏi

Laborer: Lao rượu cồn phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn công ty, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, tô điểm nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ sắt ( cốt thnghiền )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scafthư mục /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu

Main contractor: Nhà thầu chính

Sub-contractor: Nhà thầu phụ
Xem thêm: Hỏi Về Isa Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

“Tiếng Anh bồi” gồm cân xứng cùng với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường văn phòng còn tồn tại không hề ít. Dù bị...