Độ xe tiếng anh là gì

  -  

Xe khá (ô tô) đang là 1 giữa những phương tiện di chuyển chính của fan dân VN hiện nay. Theo đà cách tân và phát triển của làng hội, sẽ sở hữu được càng không ít người không chỉ có thế lựa chọn sử dụng phương tiện tứ bánh này để dịch chuyển Một trong những địa điểm đề xuất đi với mang lại. Hôm ni, hãy thuộc Language Link Academic mày mò kho trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành ô tô – bao gồm một số nhiều loại xe hơi cùng cấu trúc của một dòng ô tô thường thì nhé.Quý Khách đã xem: độ xe pháo giờ anh là gì


*

*

Một vài bộ phận của xe pháo ô tô

Bumper /ˈbʌmpə/: phần tử hãm xungHeadlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn phaTurn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽParking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanhFender /ˈfɛndə/: dòng chắn bùnTire /tʌɪə/: lốp xeHubcap /ˈhʌbkap/: ốp vànhHood /hʊd/: mui xeWindshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gióWiper /ˈwʌɪpə/: tkhô hanh gạt nướcSide mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậuRoof raông xã /ruːf rak/: Giá nócSunroof /ˈsʌnruːf/: Cửa sổ nócAntenna /anˈtɛnə/: ăng tenRear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ sauRear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút sấy gớm sauTrunk /trʌŋk/: cốp xeTail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậuBrake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeLicense plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: biển khơi số xeExhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xảMuffler /ˈmʌflə/: cỗ tiêu âmTransmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp sốGas tank /ɡas taŋk/: bình xăngjack /dʒæk/: loại kíchSpare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe cộ dự phòngLug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: phương tiện tháo dỡ lốp xeFlare /flɛː/: đèn báo khóiJumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi độngSpark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi đánh lửaAir filter /ɛːˈfɪltə/: màng lọc khíEngine /ˈɛndʒɪn/: cồn cơFuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống xịt xăngRadiator /ˈreɪdɪeɪtə/: bộ tản nhiệtRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: đường nước tản nhiệtFan belt /fan bɛlt/: dây đeo kéo quạtAlternator /ˈɔːltəneɪtə/: đồ vật phân phát điệnDipstick /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớtBattery /ˈbat(ə)ri/: ắc quyAir pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơiGas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăngNozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi bơm xăngGas cap /ɡas kap/: nắp bình xăngGas /ɡas/: xăngOil /ɔɪl/: dầuCoolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước đái nhiệtAir /ɛː/: khíAir bag /ɛːbaɡ/: túi khíVisor /ˈvʌɪzə/: tnóng che nắngRearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sauDashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồTemperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nước nhiệt độ độGas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: xăng kếSpeedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo tốc độOdometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo quãng mặt đường xe đang điWarning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn chình ảnh báoSteering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ láiSteering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay láiTape deông chồng /teɪp dɛk/: vật dụng phạt cát-sétCruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: khối hệ thống điều khiển hành trìnhHorn /hɔːn/: còiIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: thành phần khởi độngVent /vent/: lỗ thông hơiNavigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống điều hướngRadio /ˈreɪdiəʊ/: đàiCD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: máy phát nhạcHeater /ˈhiːtə/: đồ vật sưởiAir conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòaDefroster /diːˈfrɒstə/: hệ thống có tác dụng chảy băngPower nguồn outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắm điệnGlove compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn chứa đồ vật nhỏEmergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntmê man breɪk/: pkhô cứng tay, pkhô giòn khẩn cấpBrake: /breɪk/ phanhAccelerator /əkˈsɛləreɪtə/ – chân gaAutomatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống sang số từ độngGearshift /ˈgɪəʃɪft/: đề xuất quý phái sốManual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống quý phái số sànStiông chồng shift /gɪəʳ ʃɪft/: bắt buộc sốClutch /klʌtʃ/: cônDoor loông xã /dɔːʳ lɒk/: khóa cửaDoor handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay cầm mlàm việc cửaShoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây an ninh sau lưngArmrest /ˈɑːmrest/: loại tựa tayHeadrest /ˈhed.rest/: chỗ tựa đầuSeat /siːt/: chỗ ngồi, ghế ngồiSeat belt /siːt bɛlt/: dây an toànGrill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệtShield /ʃiːld/: khiên xeFront fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trướcWheel /wiːl/: bánh xeDoor post /dɔː pəʊst/: trụ cửaOutside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậuRoof post /ruːf pəʊst/: trụ muiQuarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ một trong những phần tưBaông chồng fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sauWindow frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa ngõ sổWindshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: buộc phải gạt nướcDistributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ phân chia điệnDish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanhIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ thao tác làm việc của cồn cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tayIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo tốc độ thao tác của rượu cồn cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: pkhô cứng taySpare wheel /wiːl/: Lốp dự phòngBody side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: đường gờ bên cạnh hông xeLine shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền cồn chínhParking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm ứng trước saunguồn steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: tay đua trợ lựcExhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: hệ thống pô xe hơiRear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: cầu sauShochồng absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: bộ giảm xócCrankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te rượu cồn cơOil pan / ɔɪl pan/: các-te dầuMaster cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chínhLuggage rack /ˈlʌɡɪdʒ rak/: size nhằm hành lýBrake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeCarburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ chế hòa khíRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước tiểu nhiệtTail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xeIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự tiến công lửaTire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: đề xuất nạy vỏ xeWheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xeSuspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: khối hệ thống treoScreen wash reservoir ˈrɛzəvwɑːBodywork /ˈbɒdɪwəːk/: khung xeCylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máyCoolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình đựng chất thiết lập lạnhBrake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu pkhô giòn xeTire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốpFuse box /fjuːz bɒks/: hộp cầu chìCam belt /kam bɛlt/: dây kéoTurbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: cỗ tăng áp rượu cồn cơChassis /ˈʃasi/: nhan sắc xiParking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh đỗ xe

Đừng rụt rè mang đến cùng với khóa học Tiếng Anh Giao tiếp thật sự chuyên nghiệp của Language Link Academic sẽ được đội ngũ giáo viên tay nghề cao giúp cho bạn nâng cao khả năng giờ đồng hồ Anh nghỉ ngơi những nghành nghề dịch vụ vào đời sống, quá trình, tăng thời cơ cùng kĩ năng tăng tiến vào các bước.