Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì

  -  
1 Cùng IES học tập giờ đồng hồ Anh chuyên ngành mang đến nơi đặt hành thiết yếu nhân sự, đó là một trong những nơi đặt không còn nợ trong mỗi công ty. And có không ít trường đoản cú vựng chuyên ngành cơ mà nơi đặt này liên tục đề xuất áp dụng nổi bật là lúc làm việc mang đến công ty quốc tế hoặc công tynhân sự bạn quốc tế.


Bạn đang xem: Chuyên viên hành chính nhân sự tiếng anh là gì

Cùng IES học tiếng Anh chuyên ngành mang lại nơi đặt hành chủ yếu nhân sự, chính là một trong các điểm đặt không còn nợ trong những C.ty. And có nhiều trường đoản cú vựng siêng ngành mà nơi đặt này tiếp tục phải sử dụng đặc biệt là khi thao tác làm việc mang đến công ty nước ngoài hoặc công tynhân sự tín đồ quốc tế.

Từ vựng giờ Anh trong quản trị nhân sự and tuyển dụng

HR – Human Resources: nguồn lực lượng lao động (nhân sự)

HR manager: trưởng chống nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược thống trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng tuấn kiệt (săn uống đầu người)


Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: C.ty tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Chỗ đứng trống, đề nghị tuyển chọn mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển chọn dụng


*

Background bình chọn /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minh báo cáo về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Vnạp năng lượng hóa truyền thống cuội nguồn công ty

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Quy tế bào tổ chức

Collective sầu agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao cồn tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp 1-1 xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Phư vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh bài toán làm

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời điểm demo việc

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những năng lực tuyển dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Những tiêu chuẩn tuyển chọn chọn

Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng rất cần thiết nhu yếu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phđộ ẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm nhiều câu hỏi và một lúc (nhiều nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, chỉ huy

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ cơ chế (kỷ nguyên lý từ bỏ giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng làm việc nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính thật thà

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng sủa tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự bạn dạng lĩnh

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự cụ bắt đầu (mang ý nghĩa thực tế)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am gọi, tất cả đầu óc buôn bán

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự nhiệt huyết, tâm huyết (cùng với Việc làm)

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về làm hồ sơ tuyển chọn dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu hèn lý lịch


Competency profile /ˈkɑːmpɪtənsay đắm ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản diễn tả Việc làm

Application size /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form chủng loại thông tin nhân sự khi xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thỏng xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy đi khám mức độ mạnh

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý kế hoạch tư pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thỏng mời làm việc (sau khi phỏng vấn)
Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Các Loại Cây Bàng Tiếng Anh Là Gì ? Cây Bàng Tiếng Anh Là Gì

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Công đoạn giải pháp xử lý kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao động thẳng trực tiếp

Compassionate leave sầu /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ câu hỏi Khi gồm người thân trong gia đình trong hộ mái ấm gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân chuyên viên và cung cấp bên trên quản ngại trị

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự loại trừ chăm viên

Annual leave /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phxay năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cương cứng, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Vẻ ngoài kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung đột lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền hợp pháp của chuyên viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave sầu /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinh con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ bù

Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhị sản

Sick leave sầu /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave sầu /peɪd liːv/: Nghỉ phxay tận hưởng lương

Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phép không lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Việc làm theo ca

Từ vựng tiếng Anh về lương and phúc lợi an sinh toàn cầu

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí


Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương ít nhất

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương căn bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng


*Xem thêm: Ví Dụ Về Nhu Cầu - 16 Loại Nhu Cầu Khách Hàng Và Cách Đáp Ứng

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Thưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Mạng thôn hội insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm toàn cầu

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời điểm làm thêm tiếng, chi phí có tác dụng thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế các khoản thu nhập cá nhân 1 IES Education

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://timhome.vn Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính