Board Of Management Là Gì

  -  

Làm việc trong một công ty lớn, bạn có biết nghĩa của board of management là gì? Khái niệm và ý nghĩa của từ này là gì? Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra lời giải và những nội dung liên quan đến từ ngữ này. 

Board of management dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Hội đồng quản trị. Cơ quan này giữ trọng trách quản lý và đưa ra quyết định cho công ty. Vì vậy, đây là một vị trí quan trọng trong mỗi doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị doanh nghiệp trong board of management là gì?

*

Chức vụ này có toàn quyền nhân danh công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty. Trong đó, những quyền và nghĩa vụ này không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nói chung, Hội đồng quản trị sẽ là cơ quan trực tiếp vận hành hoạt động cụ thể của công ty. Mọi công ty nhà nước đều phải thành lập một Hội đồng quản trị, còn các tổ chức phi lợi nhuận và công ty tư nhân thì không bắt buộc phải đặt Hội đồng quản trị. 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của cổ đông, thiết lập chính sách quản lý, giám sát công ty hoặc tổ chức và ra quyết định về các vấn đề quan trọng mà công ty hoặc tổ chức phải đối mặt. 

Chức năng của hội đồng quản trị trong board of management là gì?

Hội đồng quản trị có nhiệm vụ xác định các mục tiêu dài hạn, chiến lược, nêu ra các nguyên tắc và chỉ thị cho các chính sách của công ty. Hội đồng quản trị sẽ phối hợp và giám sát các hoạt động quan trọng nhất, xác định danh mục đầu tư, xây dựng và triển khai cán bộ quản lý, phân bổ nguồn lực và quyết định việc điều hành tài chính và báo cáo của Tập đoàn. 

Thành viên hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chúng về việc điều hành doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên, các thành viên sẽ tự quản lý các lĩnh vực được giao theo chức trách của mỗi người trong khuôn khổ quyết định của toàn hội đồng quản trị được xác định trong lịch trình bằng văn bản. 

Toàn bộ hội đồng quản trị sẽ ra quyết định về tất cả các vấn đề quan trọng cơ bản. Trong trường hợp quyết định của hội đồng quản trị được quy định bởi pháp luật hoặc bắt buộc. Các quy tắc thủ tục của Hội đồng quản trị bao gồm một danh sách các chủ đề phải được giải quyết bởi tất cả các thành viên. 

Cuộc họp trong Hội đồng quản trị được tổ chức khá thường xuyên. Họ được triệu tập bởi chủ tịch Hội đồng quản trị.


Bạn đang xem: Board of management là gì


Xem thêm: National Identification Number Là Gì, Có Phải Là Chứng Minh Thư Nhân Dân Không


Xem thêm: Bản Đồ Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng, Bản Đồ Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng


Thành viên Hội đồng quản trị cũng có thể yêu cầu triệu tập một cuộc họp. Hội đồng quản trị ra quyết định bằng phiếu biểu quyết trừ trường hợp liên quan đến quy định pháp luật. Trong trường hợp lượng phiếu bầu bằng nhau thì chủ tịch có quyền biểu quyết. 

Theo chức năng của Hội đồng quản trị, chủ tịch có trách nhiệm đặc biệt trong việc lãnh đạo và điều phối công việc của Hội đồng quản trị. Người này đại diện cho công ty và tập đoàn trong việc làm ăn với bên thứ 3 về các vấn đề liên quan đến các công việc của công ty. 

Cơ cấu cơ bản của Hội đồng quản trị trong board of management là gì?

*

Cơ cấu, trách nhiệm và quyền hạn được trao cho Hội đồng quản trị và xác định bởi các quy định của công ty hoặc tổ chức. Các quy định khác được xác định bởi số thành viên Hội đồng quản trị có mặt tại buổi họp. Không có số lượng hoặc cơ cấu nhất định cho Hội đồng quản trị, phần lớn phụ thuộc vào công ty hoặc tổ chức, ngành công nghiệp. 

Mọi người đều nhất trí rằng Hội đồng quản trị cần đại diện cho cổ đông. Theo đó, thường có giám đốc nội bộ – Thành viên Hội đồng quản trị đầu tư vào công việc hàng ngày của công ty và quản lý lợi ích của cổ đông, cán bộ, nhân viên, giám đốc. Cũng như đại diện cho lợi ích và quyền lợi của mọi người làm việc bên ngoài công ty. 

Cơ cấu quốc tế của Hội đồng quản trị trong board of management là gì?

Cơ cấu của một Hội đồng quản trị có xu hướng thay đổi nhiều hơn. Hội đồng quản trị bao gồm những người trong công ty do nhân viên và cổ đông bầu ra. Trong hầu hết các trường hợp, Hội đồng quản trị được lãnh đạo bởi CEO hoặc một cán bộ quản lý. Hội đồng quản trị thường được giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động kinh doanh hàng ngày. 

Vậy là bạn đã hiểu rõ hơn về thuật ngữ board of management là gì rồi đúng không nào? Hy vọng bạn sẽ có cái nhìn chính xác nhất về Hội đồng quản trị trong lĩnh vực kinh tế.