BIÊN BẢN HỌP QUY HOẠCH CÁN BỘ

  -  

Mẫu biên bản họp hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng

Mẫu biên bản họp hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung hội nghị...

Bạn đang xem: Biên bản họp quy hoạch cán bộ

Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảoMẫu biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệmMẫu biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng như sau:

(1)(2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------........., ngày...tháng...năm...
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐTV/v giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng/giám đốcI. Thời gian, địa điểm- Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm...- Địa điểm: tại ................................................................................................II. Thành phần- Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):- Số lượng được triệu tập:- Có mặt: ……/…. Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ................................................- Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh ......................................- Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh ......................................

Xem thêm: " Người Thuyết Trình Tiếng Anh Là Gì ? Người Thuyết Trình Tiếng Anh Là Gì (2021)


III. Nội dung1. Người đứng đầu trường/trung tâm trao đổi, thảo luận về:- Nhu cầu bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc, ý kiến phê duyệt về chủ trương bổ nhiệm;- Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc; thông báo quy hoạch cán bộ, quy trình bổ nhiệm, danh sách những người được giới thiệu đề nghị bổ nhiệm;- Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển.2. Ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm.3. Kết quả giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm: Kết quả (kết quả bỏ phiếu giới thiệu xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):- Số phiếu phát ra:..............phiếu- Số phiếu thu về:...............phiếu- Số phiếu hợp lệ:...............phiếu- Số phiếu không hợp lệ:...........phiếu- Số phiếu đồng ý giới thiệu đề nghị bổ nhiệm ông/bà .......... giữ chức vụ………... : .............phiếu/……. phiếu (…….%).- Số phiếu không đồng ý giới thiệu đề nghị bổ nhiệm ông/bà.........giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc................ :..…...phiếu/……. phiếu (…….%).(Có biên bản kiểm phiếu giới thiệu đề nghị bổ nhiệm kèm theo)Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.
Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./.

Xem thêm: Mẫu Thư Mời Khai Trương Nhà Hàng Tham Dự, Mẫu Thư Mời Khai Trương

THƯ KÝ HỘI NGHỊ(ký, ghi rõ họ tên)CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ(ký, ghi rõ họ tên)
(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.(2) Tên trường, trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

Mẫu biên bản họp hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng


Mẫu biên bản họp tổ thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ Biên bản họp tổ thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu biên bản họp tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ Biên bản họp tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu biên bản họp hội đồng tư vấn xác định dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định dự án sản xuất thử nghiệm